Nabídka práce

Hledáme kolegu na HPP - řidič skupiny C

V případě zájmu neváhejte volat na tel. č. 723 081 996
Uhlí Třeboň, Nové Hrady a okolí – Uhelný sklad Staněk

Teplo v domácnosti a ve firmě je základní potřebou každého člověka. Náklady spojené s vytápěním nepříjemně zatěžují rozpočet každého z nás. Pokud se v dnešní době rozhodujete čím topit určitě byste neměli zapomínat na topení hnědým uhlím, černým uhlím nebo hnědouhelnými briketami. Již dávno neplatí, že uhlí je neekologické. Vždy záleží jak palivo spalujete.

V uhelném skladu Staněk vám poradíme, jak za topení co nejvíce ušetřit. Nejenom, že vám prodáme uhlí prvotřídní kvality, ale zároveň vám poradíme jak ho nejlépe spalovat.

Uhelný sklad Staněk rozváží uhlí do destinací:

 • Třeboň

 • Nové Hrady

 • Suchdol nad Lužnicí

 • Chlum u Třeboně

 • Horní Stropnice

 • Stráž nad Nežárkou

 • České Velenice

 • a široké okolí

Ceny hnědého, černého uhlí a hnědouhelných briket

V uhelném skladě Staněk se snažíme ceny stlačovat co nejníže.

Zajímá vás výhřevnost námi dodávaných paliv?

Výhody uhelného skladu Staněk

 • Uhlí zakrýváme

 • Nakládka přímo na skladě

 • Uhlí vám zvážíme certifikovanou váhou

 • Vykládáme výkladním pásem

Objednejte si uhlí právě teď!

Uhelný sklad Staněk vám poskytne nízké ceny po celý rok. Objednejte si hnědé, černé uhlí nebo další sortiment na telefonním čísle +420 800 165 104, +420 723 738 553 nebo pomocí kontaktního formuláře. Těšíme se na vás


Reklamační řád pro prodej paliv


Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží (dále jen „Paliva“)

Vyskytne-li se vada u zakoupeného Paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího.

Kupující je povinen v protokolu o vadách uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace kupující předloží doklad o nákupu Paliva a odpovědný pracovník prodávajícího pořídí o reklamaci zápis, pokud byla reklamace uplatněna v příslušném termínu podle tohoto reklamačního řádu.

Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

1. Vadou se rozumí odchylka od kvantitativních či kvalitativních parametrů Paliva stanovených

kupní smlouvou resp. dokladem o prodeji (dále jen Smlouva), a zejména Katalogem výrobce.

2. Vadu Paliva je kupující povinen prodávajícímu prokázat.

3. Dodáním vadného Paliva není Smlouva porušena podstatným způsobem.

4. Kupující je povinen po přechodu vlastnického práva k Palivu jej prohlédnout ihned, a to bez

zbytečného odkladu. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.

5. Zjevné vady Paliva (tj. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu,

nadsítného a podsítného než je určeno v Katalogu výrobce) je Kupující povinen písemně

oznámit Prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od přechodu vlastnického práva k

Palivu Protokolem o vadách. To neplatí v případě vlastního odvozu Paliva ze skladu

prodávajícího, kdy si kupující osobně Palivo nakládá, resp. dává pokyn k jeho nakládce podle vlastního výběru tak, jak „stojí a leží“.

6. Skryté vady (tj. vady Paliva zjistitelné laboratorním rozborem, zejména překročení

maximálního obsahu popela v Palivu než je určeno v Katalogu) je Kupující povinen písemně

oznámit Prodávajícímu neprodleně po zjištění skryté vady, nejpozději však do 30ti dnů od

přechodu vlastnického práva k Palivu Protokolem o vadách, jehož přílohou bude Zápis o

provedení odběru vzorků a výsledcích laboratorní zkoušky.

7. Skryté vady je Kupující povinen prokázat laboratorním rozborem kontrolního vzorku Paliva

odebraného z dodávky Paliva, u níž Kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné

technické normy. Kupující je dále povinen umožnit Prodávajícímu odběr kontrolního vzorku

Paliva pro nezávislý laboratorní rozbor.

8. V Protokolu o vadách Kupující uvede popis vad Paliva a přiměřenou slevu z Kupní ceny.

Protokol o vadách Kupující dle možnosti doloží fotodokumentací.

9. Oprávnění k uplatnění nároků z vad Paliva vůči Prodávajícímu má výlučně Kupující.

10. Nedojde-li k jiné dohodě, je Kupující povinen dodávku Paliva, u níž Kupující uplatňuje nároky z vad, uskladnit odděleně od jiného Paliva, při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s Palivem nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu vad Prodávajícím.

11. Kupující je povinen vytvořit Prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad

Paliva.

12. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 5

pracovních dnů od doručení Protokolu o vadách oznámí Kupujícímu, zda a kdy se k vyřízení

nároku z vad Paliva dostaví.

13. Jsou-li Prodávajícím vady uznány jako oprávněné, může Kupující požadovat nárok z vad

Paliva, a to přiměřenou slevu z Kupní ceny, která je jediným nárokem Kupujícího z vad Paliva.

Kupující, kterému vznikl nárok na přiměřenou slevu z Kupní ceny, není oprávněn požadovat

jinou náhradu škody způsobenou vadou Paliva, na které se sleva vztahuje.

14. Náklady spojené s řešením nároku z vad nese Prodávající jen tehdy, byla-li vada Paliva

prokázána.

15. O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí maloobchodního prodeje nebo jím pověřený pracovník. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného Paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení

výsledu laboratorního rozboru kontrolního vzorku Paliva odebraného z dodávky Paliva, u níž

Kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné technické normy.

16. Odpovědnost Prodávajícího za vady Paliva se řídí Obč. zák.§ 619 a násl. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Platí pro prodejní sklady Staněk, u železničního nádraží, Suchdol nad Lužnicí Nevztahuje se na méně hodnotná paliva, nebo na paliva prodávaná za snížené ceny.

Kontaktní osoba pro podávání reklamací:

Tomáš Staněk

tel.: 723 081 996

e-mail: uhliunas@seznam.cz


Provozní doba

Pondělí: 7:30 – 16:00
Úterý: 7:30 – 16:00
Středa: 7:30 – 16:00
Čtvrtek: 7:30 – 16:00
Pátek: 7:30 – 16:00
Sobota: 9:00 – 12:00 (říjen- březen)
Neděle: zavřeno

+420 723 738 553

+420 800 165 104