UHELNÉ SKLADY  Logo Staněk

www.uhlistanek.cz  Logo doly Bílina

UHELNÉ SKLADY  Logo Staněk

www.uhlistanek.cz  Logo doly Bílina

UHELNÉ SKLADY  Logo Staněk

www.uhlistanek.cz  Logo doly Bílina

×

Provozní doba

×

Ceník paliv

×

Kontakt

Uhlené sklady Staněk

Hrdlořezy 24, 378 06, Suchdol nad Lužnicí

Provozovna :

Na pražské – u železničního nádraží

378 06 Suchdol nad Lužnicí

Tel.: 800 165 104, 723 738 553

IČ: 734 94 089

DIČ: CZ8012181397

×

Reklamační řád pro prodej paliv

Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží (dále jen „paliva“) Vyskytne-li se vada u zakoupeného paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen v protokolu o vadách uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace kupující předloží doklad o nákupu paliva a odpovědný pracovník prodávajícího pořídí o reklamaci zápis, pokud byla reklamace uplatněna v příslušném termínu podle tohoto reklamačního řádu.

Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

1. Vadou se rozumí odchylka od kvantitativních či kvalitativních parametrů paliva stanovených kupní smlouvou resp. dokladem o prodeji (dále jen smlouva), a zejména katalogem výrobce.

2. Vadu paliva je kupující povinen prodávajícímu prokázat.

3. Dodáním vadného paliva není smlouva porušena podstatným způsobem.

4. Kupující je povinen po přechodu vlastnického práva k palivu jej prohlédnout ihned, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.

5. Zjevné vady paliva (tj. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v katalogu výrobce) je kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od přechodu vlastnického práva k palivu protokolem o vadách. To neplatí v případě vlastního odvozu paliva ze skladu prodávajícího, kdy si kupující osobně palivo nakládá, resp. dává pokyn k jeho nakládce podle vlastního výběru tak, jak „stojí a leží“.

6. Skryté vady (tj. vady paliva zjistitelné laboratorním rozborem, zejména překročení maximálního obsahu popela v palivu než je určeno v katalogu) je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně po zjištění skryté vady, nejpozději však do 30ti dnů od přechodu vlastnického práva k palivu protokolem o vadách, jehož přílohou bude zápis o provedení odběru vzorků a výsledcích laboratorní zkoušky.

7. Skryté vady je kupující povinen prokázat laboratorním rozborem kontrolního vzorku paliva odebraného z dodávky paliva, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné technické normy. Kupující je dále povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva pro nezávislý laboratorní rozbor.

8. V protokolu o vadách kupující uvede popis vad paliva. Protokol o vadách kupující dle možnosti doloží fotodokumentací.

9. Oprávnění k uplatnění nároků z vad paliva vůči prodávajícímu má výlučně kupující.

10. Nedojde-li k jiné dohodě, je kupující povinen dodávku paliva, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, uskladnit odděleně od jiného paliva, při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s palivem nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu vad prodávajícím.

11. Kupující je povinen vytvořit prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad paliva.

12. PProdávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 5 pracovních dnů od doručení Protokolu o vadách oznámí kupujícímu, zda a kdy se k vyřízení nároku z vad paliva dostaví.

13. Jsou-li prodávajícím vady uznány jako oprávněné, může kupující požadovat nárok z vad paliva, a to přiměřenou slevu z kupní ceny, která je jediným nárokem kupujícího z vad paliva. Kupující, kterému vznikl nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody způsobenou vadou paliva, na které se sleva vztahuje.

14. Náklady spojené s řešením nároku z vad nese prodávající jen tehdy, byla-li vada paliva prokázána.

15. O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí maloobchodního prodeje nebo jím pověřený pracovník. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledu laboratorního rozboru kontrolního vzorku paliva odebraného z dodávky paliva, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné technické normy.

16. Odpovědnost prodávajícího za vady paliva se řídí Obč. zák.§ 619 a násl. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s obchodním a občanským zákoníkem. Platí pro prodejní sklady Staněk, u železničního nádraží, Suchdol nad Lužnicí Nevztahuje se na méně hodnotná paliva, nebo na paliva prodávaná za snížené ceny.

Kontaktní osoba pro podávání reklamací:

Ing. Dana Staňková

tel.: 723 738 553

e-mail: uhliunas@seznam.cz

×

hlava

Some

Some